خرید زمین ساحلی در ایزدشهر

خرید زمین ساحلی در ایزدشهر

ایزدشهر 600,000,000 تومان
 • 379 m2 زمین
 • 150 m2 جواز ساخت
 • 13 m طول بر
 • 27 m عرض گذر
خرید زمین در لاهیجان

خرید زمین در لاهیجان

لاهیجان 375,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین صومعه سرا در مرکیه

خرید زمین صومعه سرا در مرکیه

صومعه سرا 110,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 500 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین جنگلی نور

خرید زمین جنگلی نور

نور 250,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغ پرتقال در تنکابن

خرید باغ پرتقال در تنکابن

تنکابن 1,069,510,000 تومان
 • 8227 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در گرگان

خرید زمین در گرگان

گرگان 12,500,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در چمخاله

خرید زمین در چمخاله

چمخاله 150,000,000 تومان
 • 10000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 75 m طول بر
 • m عرض گذر
زمین فروشی در عباس آباد

زمین فروشی در عباس آباد

عباس آباد 350,000,000 تومان
 • 4566 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 12 m طول بر
 • 15 m عرض گذر
زمین فروشی در تالش

زمین فروشی در تالش

تالش 250,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در زیباکنار

فروش زمین در زیباکنار

زیباکنار 80,000,000 تومان
 • 254 m2 زمین
 • 100 m2 جواز ساخت
 • 13 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
فروش زمین در لنگرود

فروش زمین در لنگرود

لنگرود 80,000,000 تومان
 • 445 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در لنگرود

خرید زمین در لنگرود

لنگرود 45,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در لنگرود

فروش زمین در لنگرود

لنگرود 1,058,500,000 تومان
 • 21170 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین سیاهکل

خرید زمین سیاهکل

سیاهکل 1,680,000,000 تومان
 • 56000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 56000 m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین حومه رامسر

خرید زمین حومه رامسر

رامسر 120,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در لنگرود

خرید زمین در لنگرود

لنگرود 1,530,000,000 تومان
 • 15300 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغ در گیلاوند

خرید باغ در گیلاوند

گیلاوند 700,000,000 تومان
 • 510 m2 زمین
 • 100 m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • 6 m عرض گذر
خرید زمین حومه رامسر

خرید زمین حومه رامسر

رامسر 249,900,000 تومان
 • 357 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در نکا

فروش زمین در نکا

نکا 150,000,000 تومان
 • 870 m2 زمین
 • 870 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در کتشال

فروش زمین در کتشال

لاهیجان 950,000,000 تومان
 • 7243 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین شهرکی در محمودآباد

خرید زمین شهرکی در محمودآباد

محمود آباد 160,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 400 m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 20 m عرض گذر
فروش زمین در لنگرود

فروش زمین در لنگرود

لنگرود 410,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • 250 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین اطراف لنگرود

فروش زمین اطراف لنگرود

لنگرود 357,000,000 تومان
 • 5500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 100 m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در تنکابن

خرید زمین در تنکابن

تنکابن 3,750,000,000 تومان
 • 25000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 50 m طول بر
 • 6 m عرض گذر
فروش باغ در آستانه اشرفیه

فروش باغ در آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه 450,000,000 تومان
 • 10000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 4 m طول بر
 • 4 m عرض گذر
خرید زمین در شیرگاه

خرید زمین در شیرگاه

سواد کوه 7,000,000,000 تومان
 • 10000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در پلور

فروش زمین در پلور

پلور 1,300,000,000 تومان
 • 1980 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین شهرکی در ایزدشهر

خرید زمین شهرکی در ایزدشهر

ایزدشهر 324,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 13 m طول بر
 • 20 m عرض گذر
خرید زمین در چمخاله

خرید زمین در چمخاله

چمخاله 95,000,000 تومان
 • 319 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 17 m طول بر
 • 17 m عرض گذر
فروش زمین شهرکی در سرخرود

فروش زمین شهرکی در سرخرود

سرخرود 243,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 250 m2 جواز ساخت
 • 16 m طول بر
 • 9 m عرض گذر