فروش زمین در کرج

فروش زمین در کرج

کرج 4,600,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • 120 m2 جواز ساخت
 • 49 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
فروش باغ نزدیک کرج

فروش باغ نزدیک کرج

کرج 780,000,000 تومان
 • 2010 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین نزدیک کرج

فروش زمین نزدیک کرج

کرج 250,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغچه اطراف کرج

خرید باغچه اطراف کرج

کرج 287,500,000 تومان
 • 1150 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در کرج

خرید زمین در کرج

کرج 11,000,000,000 تومان
 • 10170 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 207 m طول بر
 • 173 m عرض گذر
فروش زمین باغ نزدیک کرج

فروش زمین باغ نزدیک کرج

کرج 20,000,000,000 تومان
 • 14000 m2 زمین
 • 2500 m2 جواز ساخت
 • 140 m طول بر
 • 100 m عرض گذر
خرید باغچه در ماهدشت کرج

خرید باغچه در ماهدشت کرج

کرج 125,000,000 تومان
 • 735 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغ در جاده چالوس

خرید باغ در جاده چالوس

کرج 1,350,000,000 تومان
 • 4500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در کلاک کرج

خرید زمین در کلاک کرج

کرج 500,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • 5 m عرض گذر