فروش زمین در چمستان

فروش زمین در چمستان

چمستان 264,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در چمستان

خرید زمین در چمستان

چمستان 120,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در چمستان

فروش زمین در چمستان

چمستان 105,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در چمستان

فروش زمین در چمستان

چمستان 155,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در چمستان

فروش باغ در چمستان

چمستان 1,100,000,000 تومان
 • 25000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان 270,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغ میوه در چمستان

خرید باغ میوه در چمستان

چمستان 190,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین ییلاقی در لاویج

خرید زمین ییلاقی در لاویج

چمستان 105,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 25 m عرض گذر
فروش زمین جنگلی در چمستان

فروش زمین جنگلی در چمستان

چمستان 200,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • 25 m عرض گذر
فروش زمین در شمال چمستان

فروش زمین در شمال چمستان

چمستان 60,000,000 تومان
 • 290 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 11 m طول بر
 • 28 m عرض گذر