فروش زمین در چابکسر

فروش زمین در چابکسر

چابکسر 554,000,000 تومان
 • 554 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در چابکسر

خرید زمین در چابکسر

چابکسر 420,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین شمال در چابکسر

خرید زمین شمال در چابکسر

چابکسر 224,800,000 تومان
 • 562 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 8 m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین شمال در چابکسر

خرید زمین شمال در چابکسر

چابکسر 110,460,000 تومان
 • 263 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین شمال در چابکسر

فروش زمین شمال در چابکسر

چابکسر 224,800,000 تومان
 • 562 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر