زمین فروشی نوشهر دهکده سبز

زمین فروشی نوشهر دهکده سبز

نوشهر 120,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در نوشهر

فروش زمین در نوشهر

نوشهر 800,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در سیسنگان

فروش باغ در سیسنگان

نوشهر 25,000,000,000 تومان
 • 10100 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در نوشهر

فروش زمین در نوشهر

نوشهر 480,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در نوشهر با ویوی دریا

فروش زمین در نوشهر با ویوی دریا

نوشهر 2,300,000,000 تومان
 • 1260 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
زمین جنگلی در نوشهر فروشی

زمین جنگلی در نوشهر فروشی

نوشهر 800,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در نوشهر چلک

فروش زمین در نوشهر چلک

نوشهر 1,300,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در نوشهر

فروش باغ در نوشهر

نوشهر 1,750,000,000 تومان
 • 3500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در نوشهر

فروش زمین در نوشهر

نوشهر 862,400,000 تومان
 • 1078 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در نوشهر

فروش زمین در نوشهر

نوشهر 315,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در نوشهر لتینگان

فروش زمین در نوشهر لتینگان

نوشهر 270,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین حومه نوشهر

فروش زمین حومه نوشهر

نوشهر 9,350,000,000 تومان
 • 17000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین ساحلی در نوشهر

خرید زمین ساحلی در نوشهر

نوشهر 7,700,000,000 تومان
 • 2200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در نوشهر

فروش زمین در نوشهر

نوشهر 430,000,000 تومان
 • 616 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین ساحلی در سیسنگان

فروش زمین ساحلی در سیسنگان

نوشهر 7,700,000,000 تومان
 • 2200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در نوشهر

فروش زمین در نوشهر

نوشهر 130,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
زمین فروشی در نوشهر

زمین فروشی در نوشهر

نوشهر 864,000,000 تومان
 • 910 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 30 m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین شهرکی در نوشهر

خرید زمین شهرکی در نوشهر

نوشهر 188,000,000 تومان
 • 312 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 17 m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در اطراف نوشهر

خرید زمین در اطراف نوشهر

نوشهر 2,000,000,000 تومان
 • 100000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در نوشهر

خرید زمین در نوشهر

نوشهر 160,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 400 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
زمین فروشی اطراف نوشهر

زمین فروشی اطراف نوشهر

نوشهر 400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 225 m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 25 m عرض گذر
خرید زمین اطراف نوشهر

خرید زمین اطراف نوشهر

نوشهر 1,740,000,000 تومان
 • 14500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 175 m طول بر
 • 5 m عرض گذر
خرید زمین در نوشهر

خرید زمین در نوشهر

نوشهر 230,000,000 تومان
 • 390 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • 6 m عرض گذر
فروش زمین در نوشهر لب دریا

فروش زمین در نوشهر لب دریا

نوشهر 3,300,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین شمال درنوشهر

فروش زمین شمال درنوشهر

نوشهر 500,000,000 تومان
 • 720 m2 زمین
 • 700 m2 جواز ساخت
 • 16 m طول بر
 • 60 m عرض گذر
خرید زمین در سیسنگان نوشهر

خرید زمین در سیسنگان نوشهر

نوشهر 60,000,000,000 تومان
 • 20000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین نوشهر سیسنگان

خرید زمین نوشهر سیسنگان

نوشهر 1,000,000,000 تومان
 • 2500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در انارور نوشهر

خرید زمین در انارور نوشهر

نوشهر 150,000,000 تومان
 • 464 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
خرید زمین ونوش

خرید زمین ونوش

نوشهر 1,088,500,000 تومان
 • 2177 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 54 m طول بر
 • 40 m عرض گذر
خرید زمین داخل شهرک

خرید زمین داخل شهرک

نوشهر 185,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر