خرید زمین جنگلی نور

خرید زمین جنگلی نور

نور 250,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین پشت جنگل نور

خرید زمین پشت جنگل نور

نور 42,000,000 تومان
 • 251 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
فروش زمین نزدیک نور

فروش زمین نزدیک نور

نور 110,000,000 تومان
 • 233 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در نور چمستان

فروش زمین در نور چمستان

نور 110,000,000 تومان
 • 233 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در نور

فروش زمین در نور

نور 2,612,000,000 تومان
 • 475 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در رستم رود

فروش زمین در رستم رود

نور 2,625,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در نور

خرید زمین در نور

نور 1,400,000,000 تومان
 • 2450 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 25 m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در نور

خرید زمین در نور

نور 850,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • 18 m عرض گذر
خرید زمین در مازندران نور

خرید زمین در مازندران نور

نور 110,000,000 تومان
 • 288 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • 15 m عرض گذر
زمین با کاربری مسکونی نور

زمین با کاربری مسکونی نور

نور 37,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در شمال

خرید زمین در شمال

نور 70,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 200 m2 جواز ساخت
 • 11 m طول بر
 • 24 m عرض گذر
خرید ویلا نیم پیلوت در نور

خرید ویلا نیم پیلوت در نور

نور 120,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین شمال در نور

خرید زمین شمال در نور

نور 90,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین با سند در نور

فروش زمین با سند در نور

نور 150,000,000 تومان
 • 254 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 11 m طول بر
 • 23 m عرض گذر
فروش باغ در شمال - نور

فروش باغ در شمال - نور

نور 444,000,000 تومان
 • 3700 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین تجاری بر جاده نور

فروش زمین تجاری بر جاده نور

نور 1,680,000,000 تومان
 • 561 m2 زمین
 • 2000 m2 جواز ساخت
 • 16 m طول بر
 • 45 m عرض گذر