خرید زمین در لنگرود

خرید زمین در لنگرود

لنگرود 25,000,000 تومان
 • 92 m2 زمین
 • 92 m2 جواز ساخت
 • 10 m طول بر
 • 95 m عرض گذر
فروش زمین ساحلی در لنگرود

فروش زمین ساحلی در لنگرود

لنگرود 127,000,000 تومان
 • 150 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در چمخاله

فروش زمین در چمخاله

لنگرود 100,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در لنگرود

فروش زمین در لنگرود

لنگرود 80,000,000 تومان
 • 445 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در اطاقور

فروش باغ در اطاقور

لنگرود 264,000,000 تومان
 • 6000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در لنگرود

خرید زمین در لنگرود

لنگرود 45,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در لنگرود

فروش زمین در لنگرود

لنگرود 1,058,500,000 تومان
 • 21170 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در لنگرود

خرید زمین در لنگرود

لنگرود 1,530,000,000 تومان
 • 15300 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در لنگرود

فروش زمین در لنگرود

لنگرود 410,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • 250 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین اطراف لنگرود

فروش زمین اطراف لنگرود

لنگرود 357,000,000 تومان
 • 5500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 100 m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین اطراف لنگرود

فروش زمین اطراف لنگرود

لنگرود 150,000,000 تومان
 • 1250 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در لنگرود

خرید زمین در لنگرود

لنگرود 89,000,000 تومان
 • 356 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
زمین برای فروش یا معاوضه

زمین برای فروش یا معاوضه

لنگرود 123,000,000 تومان
 • 421 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در لنگرود سیگارود

خرید زمین در لنگرود سیگارود

لنگرود 312,000,000 تومان
 • 4800 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در گیلان جنگلی

خرید زمین در گیلان جنگلی

لنگرود 340,000,000 تومان
 • 3400 m2 زمین
 • 3400 m2 جواز ساخت
 • 2000 m طول بر
 • 1000 m عرض گذر