خرید زمین در لاهیجان

خرید زمین در لاهیجان

لاهیجان 375,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در لاهیجان

فروش زمین در لاهیجان

لاهیجان 1,190,000,000 تومان
 • 1700 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در نزدیکی لاهیجان

فروش زمین در نزدیکی لاهیجان

لاهیجان 100,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در لاهیجان

فروش زمین در لاهیجان

لاهیجان 350,000,000 تومان
 • 343 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در حومه لاهیجان

فروش زمین در حومه لاهیجان

لاهیجان 100,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در لاهیجان

فروش زمین در لاهیجان

لاهیجان 3,300,000,000 تومان
 • 33000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در کتشال

فروش زمین در کتشال

لاهیجان 950,000,000 تومان
 • 7243 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در لاهیجان

فروش زمین در لاهیجان

لاهیجان 122,000,000 تومان
 • 815 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
خرید زمین در لاهیجان

خرید زمین در لاهیجان

لاهیجان 375,000,000 تومان
 • 15000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین مسکونی لاهیجان

خرید زمین مسکونی لاهیجان

لاهیجان 89,000,000 تومان
 • 512 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین ویلایی لاهیجان

فروش زمین ویلایی لاهیجان

لاهیجان 999,000,000 تومان
 • 7243 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در لاهیجان

خرید زمین در لاهیجان

لاهیجان 110,000,000 تومان
 • 1514 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین ساحلی در گیلان

فروش زمین ساحلی در گیلان

لاهیجان 1,320,000,000 تومان
 • 4400 m2 زمین
 • 100 m2 جواز ساخت
 • 60 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
فروش زمین ساحلی با سند

فروش زمین ساحلی با سند

لاهیجان 90,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 1111 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در شمال در گیلان

فروش باغ در شمال در گیلان

لاهیجان 100,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • 100 m2 جواز ساخت
 • 100 m طول بر
 • 200 m عرض گذر