خرید زمین صومعه سرا در مرکیه

خرید زمین صومعه سرا در مرکیه

صومعه سرا 110,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 500 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین صومعه سرا

خرید زمین صومعه سرا

صومعه سرا 150,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در صومعه سرا

خرید زمین در صومعه سرا

صومعه سرا 150,000,000 تومان
 • 1750 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 45 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
زمین باغ واقع در صومعه سرا

زمین باغ واقع در صومعه سرا

صومعه سرا 160,000,000 تومان
 • 2500 m2 زمین
 • 2500 m2 جواز ساخت
 • 500 m طول بر
 • 50 m عرض گذر
خرید زمین باغ در صومعه سرا

خرید زمین باغ در صومعه سرا

صومعه سرا 150,000,000 تومان
 • 2500 m2 زمین
 • 2500 m2 جواز ساخت
 • 50 m طول بر
 • 6 m عرض گذر