فروش باغ در شهریار

فروش باغ در شهریار

شهریار 4,500,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در شهریار

فروش باغ در شهریار

شهریار 800,000,000 تومان
 • 606 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در شهریار

فروش زمین در شهریار

شهریار 1,200,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین اطراف تهران

فروش زمین اطراف تهران

شهریار 250,000,000 تومان
 • 10000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغ در شهریار

خرید باغ در شهریار

شهریار 350,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در شهریار

فروش باغ در شهریار

شهریار 700,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در شهریار

فروش زمین در شهریار

شهریار 3,000,000,000 تومان
 • 10000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در شهریار

فروش باغ در شهریار

شهریار 300,000,000 تومان
 • 425 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در شهریار

فروش باغ در شهریار

شهریار 540,000,000 تومان
 • 20000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغ در شهریار

خرید باغ در شهریار

شهریار 1,800,000,000 تومان
 • 5620 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در شهریار

فروش زمین در شهریار

شهریار 860,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغ در شهریار

خرید باغ در شهریار

شهریار 600,000,000 تومان
 • 1400 m2 زمین
 • 50 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغ در شهریار

خرید باغ در شهریار

شهریار 900,000,000 تومان
 • 2270 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغچه استخردار شهریار

خرید باغچه استخردار شهریار

شهریار 500,000,000 تومان
 • 560 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغ در شهریار

خرید باغ در شهریار

شهریار 1,200,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغ با درخت میوه

خرید باغ با درخت میوه

شهریار 400,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در شهریار

فروش باغ در شهریار

شهریار 900,000,000 تومان
 • 2700 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغ در شهریار با سوییت

خرید باغ در شهریار با سوییت

شهریار 300,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغ در شهرک بهاران

خرید باغ در شهرک بهاران

شهریار 300,000,000 تومان
 • 1250 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
باغ فروشی در کردزار شهریار

باغ فروشی در کردزار شهریار

شهریار 220,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغ با درخت میوه شهریار

خرید باغ با درخت میوه شهریار

شهریار 380,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغ در شهریار

خرید باغ در شهریار

شهریار 380,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغ استخردار در شهریار

خرید باغ استخردار در شهریار

شهریار 650,000,000 تومان
 • 2700 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغ در شهریار استخردار

خرید باغ در شهریار استخردار

شهریار 400,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغ استخردار در شهریار

خرید باغ استخردار در شهریار

شهریار 300,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغ با استخر در شهریار

خرید باغ با استخر در شهریار

شهریار 250,000,000 تومان
 • 525 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغ استخردار در شهریار

خرید باغ استخردار در شهریار

شهریار 300,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ ویلا در شهریار

فروش باغ ویلا در شهریار

شهریار 1,800,000,000 تومان
 • 6000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
باغ ویلا با استخر در شهریار

باغ ویلا با استخر در شهریار

شهریار 420,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در شهریار

فروش باغ در شهریار

شهریار 270,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر