خرید زمین در مهرآباد

خرید زمین در مهرآباد

رودهن 474,000,000 تومان
 • 1298 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 59 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
فروش زمین نزدیک رودهن

فروش زمین نزدیک رودهن

رودهن 1,000,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در رودهن

فروش زمین در رودهن

رودهن 650,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
زمین فروشی در رودهن

زمین فروشی در رودهن

رودهن 450,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در رودهن

خرید زمین در رودهن

رودهن 512,500,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 10 m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در مهرآباد رودهن

خرید زمین در مهرآباد رودهن

رودهن 240,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 13 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
خرید زمین در رودهن

خرید زمین در رودهن

رودهن 700,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغ میوه در نزدیک رودهن

خرید باغ میوه در نزدیک رودهن

رودهن 840,000,000 تومان
 • 2400 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین مسکونی در رودهن

فروش زمین مسکونی در رودهن

رودهن 3,700,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین ویلایی نمیر رودهن

فروش زمین ویلایی نمیر رودهن

رودهن 2,000,000,000 تومان
 • 2600 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در مهرآباد رودهن

خرید زمین در مهرآباد رودهن

رودهن 150,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 250 m2 جواز ساخت
 • 25 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
خرید باغچه در رودهن

خرید باغچه در رودهن

رودهن 350,000,000 تومان
 • 967 m2 زمین
 • 60 m2 جواز ساخت
 • 25 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
فروش زمین در رودهن سنددار

فروش زمین در رودهن سنددار

رودهن 280,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 52 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
فروش زمین در گلاهک روهن

فروش زمین در گلاهک روهن

رودهن 1,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 40 m طول بر
 • 45 m عرض گذر
رودهن زمین ویلایی سند مشاع

رودهن زمین ویلایی سند مشاع

رودهن 450,000,000 تومان
 • 1900 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 40 m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در گلاهک رودهن

فروش زمین در گلاهک رودهن

رودهن 30,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در رودهن

فروش باغ در رودهن

رودهن 490,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در رودهن در چناران

فروش باغ در رودهن در چناران

رودهن 680,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین ویلایی در رودهن

فروش زمین ویلایی در رودهن

رودهن 315,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 14 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
فروش زمین ویلایی بامجوزساخت

فروش زمین ویلایی بامجوزساخت

رودهن 320,000,000 تومان
 • 420 m2 زمین
 • 75 m2 جواز ساخت
 • 12 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
فروش زمین ویلایی در رودهن

فروش زمین ویلایی در رودهن

رودهن 950,000,000 تومان
 • 1650 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 30 m طول بر
 • 6 m عرض گذر
زمین ویلایی رودهن سند۶دانگ

زمین ویلایی رودهن سند۶دانگ

رودهن 1,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 360 m2 جواز ساخت
 • 17 m طول بر
 • 15 m عرض گذر
فروش زمین در هزار دشت رودهن

فروش زمین در هزار دشت رودهن

رودهن 750,000,000 تومان
 • 1880 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش یا معاوضه زمین در رودهن

فروش یا معاوضه زمین در رودهن

رودهن 80,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در رودهن

فروش زمین در رودهن

رودهن 320,000,000 تومان
 • 4000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در مهرآباد رودهن

خرید زمین در مهرآباد رودهن

رودهن 300,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در مهرآباد رودهن

فروش زمین در مهرآباد رودهن

رودهن 90,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 10 m طول بر
 • 6 m عرض گذر
فروش زمین ویلایی در رودهن

فروش زمین ویلایی در رودهن

رودهن 700,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
فروش زمین در رودهن - دماوند

فروش زمین در رودهن - دماوند

رودهن 150,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر