فروش باغ در دماوند

فروش باغ در دماوند

دماوند 3,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در گیلاوند دماوند

فروش باغ در گیلاوند دماوند

دماوند 4,800,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در دماوند

فروش باغ در دماوند

دماوند 3,600,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در دماوند

فروش زمین در دماوند

دماوند 4,000,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در دماوند

فروش زمین در دماوند

دماوند 414,000,000 تومان
 • 266 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در دماوند مراء

فروش زمین در دماوند مراء

دماوند 350,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در گیلاوند مراء

فروش باغ در گیلاوند مراء

دماوند 1,414,000,000 تومان
 • 880 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در ماوند

فروش زمین در ماوند

دماوند 4,500,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در دماوند

خرید زمین در دماوند

دماوند 3,000,000,000 تومان
 • 12000 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 76 m طول بر
 • 160 m عرض گذر
خرید باغ در دماوند

خرید باغ در دماوند

دماوند 705,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 60 m2 جواز ساخت
 • 25 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
فروش باغ در دماوند

فروش باغ در دماوند

دماوند 680,000,000 تومان
 • 570 m2 زمین
 • 100 m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
خرید باغچه در دماوند

خرید باغچه در دماوند

دماوند 325,000,000 تومان
 • 296 m2 زمین
 • 50 m2 جواز ساخت
 • 12 m طول بر
 • 4 m عرض گذر
خرید باغ در دماوند

خرید باغ در دماوند

دماوند 1,390,000,000 تومان
 • 1390 m2 زمین
 • 200 m2 جواز ساخت
 • 40 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
زمین فروشی در دشت مشاء

زمین فروشی در دشت مشاء

دماوند 360,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 300 m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
فروش زمین شهرکی در دماوند

فروش زمین شهرکی در دماوند

دماوند 830,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 350 m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 16 m عرض گذر
فروش باغ در دماوند

فروش باغ در دماوند

دماوند 1,150,000,000 تومان
 • 1040 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 10 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
فروش باغ در دماوند

فروش باغ در دماوند

دماوند 830,000,000 تومان
 • 660 m2 زمین
 • 150 m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
فروش باغ در دماوند

فروش باغ در دماوند

دماوند 1,530,000,000 تومان
 • 3800 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 25 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
خرید باغ در دماوند

خرید باغ در دماوند

دماوند 1,150,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغ در دماوند

خرید باغ در دماوند

دماوند 1,300,000,000 تومان
 • 1299 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغ در دماوند

خرید باغ در دماوند

دماوند 3,600,000,000 تومان
 • 2300 m2 زمین
 • 400 m2 جواز ساخت
 • 45 m طول بر
 • 50 m عرض گذر
خرید زمین در دماوند دشت مشاء

خرید زمین در دماوند دشت مشاء

دماوند 800,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در دماوند

فروش زمین در دماوند

دماوند 510,000,000 تومان
 • 1700 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 25 m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ گردو در دماوند

فروش باغ گردو در دماوند

دماوند 1,000,000,000 تومان
 • 1707 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغ در دماوند

خرید باغ در دماوند

دماوند 150,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغ در دماوند

خرید باغ در دماوند

دماوند 200,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغ در دماوند

خرید باغ در دماوند

دماوند 1,880,000,000 تومان
 • 810 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 18 m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغچه در جابان

خرید باغچه در جابان

دماوند 150,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در ایراء

خرید زمین در ایراء

دماوند 160,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در آبسرد - خسروان

فروش زمین در آبسرد - خسروان

دماوند 80,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 16 m طول بر
 • 31 m عرض گذر