فروش زمین در تنکابن

فروش زمین در تنکابن

تنکابن 120,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغ پرتقال در تنکابن

خرید باغ پرتقال در تنکابن

تنکابن 1,069,510,000 تومان
 • 8227 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در جاده 2000

فروش زمین در جاده 2000

تنکابن 387,800,000 تومان
 • 554 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در تنکابن

فروش زمین در تنکابن

تنکابن 12,000,000,000 تومان
 • 7900 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در تنکابن جاده 2000

فروش زمین در تنکابن جاده 2000

تنکابن 250,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در شیرود

فروش زمین در شیرود

تنکابن 300,000,000 تومان
 • 751 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در اطراف تنکابن

فروش زمین در اطراف تنکابن

تنکابن 1,200,000,000 تومان
 • 3182 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در شیرود

فروش زمین در شیرود

تنکابن 450,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین نزدیک تنکابن

فروش زمین نزدیک تنکابن

تنکابن 500,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین اطراف تنکابن

فروش زمین اطراف تنکابن

تنکابن 65,000,000 تومان
 • 216 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در تنکابن

فروش زمین در تنکابن

تنکابن 440,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در تنکابن

خرید زمین در تنکابن

تنکابن 3,750,000,000 تومان
 • 25000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 50 m طول بر
 • 6 m عرض گذر
زمین فروشی در تنکابن

زمین فروشی در تنکابن

تنکابن 6,500,000,000 تومان
 • 77000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 500 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
فروش باغ مرکبات در تنکابن

فروش باغ مرکبات در تنکابن

تنکابن 2,800,000,000 تومان
 • 7000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 80 m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ مرکبات در تنکابن

فروش باغ مرکبات در تنکابن

تنکابن 4,400,000,000 تومان
 • 22000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در تنکابن

فروش زمین در تنکابن

تنکابن 56,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در تنکابن

خرید زمین در تنکابن

تنکابن 70,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 120 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین جاده 2000 تنکابن

خرید زمین جاده 2000 تنکابن

تنکابن 12,000,000,000 تومان
 • 6500 m2 زمین
 • 6500 m2 جواز ساخت
 • 60 m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین اطراف تنکابن

خرید زمین اطراف تنکابن

تنکابن 85,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در تنکابن

فروش باغ در تنکابن

تنکابن 55,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 100 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
زمین فروشی در شهر تنکابن

زمین فروشی در شهر تنکابن

تنکابن 510,000,000 تومان
 • 2560 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغ در تنکابن

خرید باغ در تنکابن

تنکابن 1,100,000,000 تومان
 • 11000 m2 زمین
 • 65 m2 جواز ساخت
 • 100 m طول بر
 • 6 m عرض گذر
خرید زمین ویلایی در تنکابن

خرید زمین ویلایی در تنکابن

تنکابن 50,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 12 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
خرید زمین در تنکابن

خرید زمین در تنکابن

تنکابن 45,000,000 تومان
 • 388 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 14 m طول بر
 • 6 m عرض گذر
باغ فروشی در تنکابن

باغ فروشی در تنکابن

تنکابن 480,000,000 تومان
 • 4000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در تنکابن

خرید زمین در تنکابن

تنکابن 130,000,000 تومان
 • 603 m2 زمین
 • 120 m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
خرید زمین شهرکی در تنکابن

خرید زمین شهرکی در تنکابن

تنکابن 100,000,000 تومان
 • 328 m2 زمین
 • 130 m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 16 m عرض گذر
زمین فروشی در تنکابن

زمین فروشی در تنکابن

تنکابن 120,000,000 تومان
 • 265 m2 زمین
 • 220 m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
فروش زمین هکتاری در تنکابن

فروش زمین هکتاری در تنکابن

تنکابن 6,000,000,000 تومان
 • 230000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • 8 m عرض گذر
فروش زمین در سه هزار تنکابن

فروش زمین در سه هزار تنکابن

تنکابن 150,000,000 تومان
 • 4500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • 6 m عرض گذر