فروش زمین در بندر انزلی

فروش زمین در بندر انزلی

بندرانزلی 600,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در بندر انزلی غازیان

فروش زمین در بندر انزلی غازیان

بندرانزلی 2,500,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در بندرانزلی

فروش زمین در بندرانزلی

بندرانزلی 7,136,000,000 تومان
 • 1784 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در بندر انزلی

فروش زمین در بندر انزلی

بندرانزلی 130,000,000 تومان
 • 262 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین ساحلی در بندرانزلی

فروش زمین ساحلی در بندرانزلی

بندرانزلی 900,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در بندرانزلی

فروش زمین در بندرانزلی

بندرانزلی 3,542,000,000 تومان
 • 1107 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در بند انزلی

فروش زمین در بند انزلی

بندرانزلی 1,444,000,000 تومان
 • 15200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین بر اول دریا

خرید زمین بر اول دریا

بندرانزلی 805,000,000 تومان
 • 805 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 28 m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین نزدیک زیباکنار

خرید زمین نزدیک زیباکنار

بندرانزلی 100,000,000 تومان
 • 463 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 12 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
خرید زمین ساحلی زیباکنار

خرید زمین ساحلی زیباکنار

بندرانزلی 120,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین ساحلی زیباکنار

خرید زمین ساحلی زیباکنار

بندرانزلی 680,000,000 تومان
 • 8000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین ساحلی در زیباکنار

خرید زمین ساحلی در زیباکنار

بندرانزلی 65,000,000 تومان
 • 256 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر