زمین در آستانه اشرفیه برای فروش

زمین در آستانه اشرفیه برای فروش

آستانه اشرفیه 441,000,000 تومان
 • 21000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در آستانه اشرفیه

فروش زمین در آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه 300,000,000 تومان
 • 566 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در آستانه اشرفیه

فروش باغ در آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه 450,000,000 تومان
 • 10000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 4 m طول بر
 • 4 m عرض گذر
زمین فروشی در آستانه اشرفیه

زمین فروشی در آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه 200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در آستانه اشرفیه

فروش باغ در آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه 500,000,000 تومان
 • 10000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 2 m طول بر
 • 4 m عرض گذر
خرید زمین در آستانه اشرفیه

خرید زمین در آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه 250,000,000 تومان
 • 1780 m2 زمین
 • 200 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر