فروش زمین در آبعلی

فروش زمین در آبعلی

آبعلی 1,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در آبعلی

فروش زمین در آبعلی

آبعلی 1,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
زمین فروشی در آبعلی

زمین فروشی در آبعلی

آبعلی 1,100,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 25 m طول بر
 • 20 m عرض گذر
فروش فوری زمین در آبعلی

فروش فوری زمین در آبعلی

آبعلی 1,100,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 380 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در آبعلی

خرید زمین در آبعلی

آبعلی 244,000,000 تومان
 • 375 m2 زمین
 • 600 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین شهرک هزاردشت آبعلى

خرید زمین شهرک هزاردشت آبعلى

آبعلی 4,500,000,000 تومان
 • 10000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر