column row
خرید ویلا استخردار در ونوش

خرید ویلا استخردار در ونوش

نوشهر 320,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال در نوشهر

خرید ویلا شمال در نوشهر

نوشهر 350,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا دوبلکس در ونوش نوشهر

ویلا دوبلکس در ونوش نوشهر

نوشهر 330,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نوشهر در ملکار

خرید ویلا نوشهر در ملکار

نوشهر 395,000,000 تومان
 • 323 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا نوشهر

خرید ویلا نوشهر

نوشهر 190,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شمال سیسنگان

خرید ویلا شمال سیسنگان

نوشهر 230,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی با استخر در چلک

ویلا فروشی با استخر در چلک

نوشهر 390,000,000 تومان
 • 610 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در سیسنگان

خرید ویلا در سیسنگان

نوشهر 390,000,090 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در امیرود نوشهر

خرید ویلا در امیرود نوشهر

نوشهر 590,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 265 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر 340,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا رویان ونوش

خرید ویلا رویان ونوش

نوشهر 580,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر 850,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در نوشهر دوبلکس

ویلا فروشی در نوشهر دوبلکس

نوشهر 530,000,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نوشهر در لتینگان

خرید ویلا نوشهر در لتینگان

نوشهر 315,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در نوشهر

خرید باغ ویلا در نوشهر

نوشهر 700,000,000 تومان
 • 630 m2 زمین
 • 252 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر 240,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در نوشهر کهنه سرا

خرید ویلا در نوشهر کهنه سرا

نوشهر 250,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 128 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا سیسنگان نوشهر

خرید ویلا سیسنگان نوشهر

نوشهر 195,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در ونوش نوشهر

خرید ویلا در ونوش نوشهر

نوشهر 250,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در نوشهر

ویلا فروشی در نوشهر

نوشهر 550,000,000 تومان
 • 344 m2 زمین
 • 243 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا لوکس استخر دار سیسنگان

ویلا لوکس استخر دار سیسنگان

نوشهر 700,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا بااستخر در سیسنگان

فروش ویلا بااستخر در سیسنگان

نوشهر 1,300,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر جنگلی

فروش ویلا در نوشهر جنگلی

نوشهر 300,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا جنگلی ونوش مبله

خرید ویلا جنگلی ونوش مبله

نوشهر 260,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 185 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا ساحلی در نوشهر

خرید ویلا ساحلی در نوشهر

نوشهر 1,200,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر 550,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در نوشهر دامنه کوه

خرید ویلا در نوشهر دامنه کوه

نوشهر 300,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در ونوش نوشهر

خرید ویلا در ونوش نوشهر

نوشهر 320,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا در منطقه توریستی چلندر

ویلا در منطقه توریستی چلندر

نوشهر 250,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر 280,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلاباغ منطقه جنگلی

ویلاباغ منطقه جنگلی

نوشهر 400,000,000 تومان
 • 610 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا با منظره جنگل

خرید ویلا با منظره جنگل

نوشهر 1,300,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلای مبله نوشهر سیسنگان

ویلای مبله نوشهر سیسنگان

نوشهر 2,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 540 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا فروشی در نوشهر

ویلا فروشی در نوشهر

نوشهر 385,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر 550,000,000 تومان
 • 425 m2 زمین
 • 424 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق