column row
ویلا فروشی با استخر در چلک

ویلا فروشی با استخر در چلک

نوشهر 400,000,000 تومان
 • 610 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ لوکس در نوشهر

فروش ویلا باغ لوکس در نوشهر

نوشهر 5,800,000,000 تومان
 • 5530 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در نوشهر دامنه کوه

خرید ویلا در نوشهر دامنه کوه

نوشهر 300,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در ونوش نوشهر

خرید ویلا در ونوش نوشهر

نوشهر 320,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا نوشهر در چلک

خرید ویلا نوشهر در چلک

نوشهر 470,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نوشهر لتینگان

خرید ویلا در نوشهر لتینگان

نوشهر 365,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در شمال

خرید باغ ویلا در شمال

نوشهر 500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در نوشهر

خرید باغ ویلا در نوشهر

نوشهر 700,000,000 تومان
 • 630 m2 زمین
 • 252 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نوشهر در نجارده

خرید ویلا نوشهر در نجارده

نوشهر 460,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر 225,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در لتینگان نوشهر

خرید ویلا در لتینگان نوشهر

نوشهر 385,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در نوشهر

ویلا فروشی در نوشهر

نوشهر 750,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر 330,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 175 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر 450,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شهرکی در نوشهر

خرید ویلا شهرکی در نوشهر

نوشهر 800,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا ساحلی در نوشهر

خرید ویلا ساحلی در نوشهر

نوشهر 1,200,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر 575,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در شمال در نوشهر

ویلا فروشی در شمال در نوشهر

نوشهر 275,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال دوبلکس

خرید ویلا در شمال دوبلکس

نوشهر 470,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا استخردار در نوشهر

ویلا استخردار در نوشهر

نوشهر 750,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
ویلای فروشی در نوشهر مبله

ویلای فروشی در نوشهر مبله

نوشهر 420,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در ونوش نوشهر

خرید ویلا در ونوش نوشهر

نوشهر 570,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک به دریا

خرید ویلا نزدیک به دریا

نوشهر 420,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلا جنگلی در شمال

نوشهر 500,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا شمال در نوشهر

خرید ویلا شمال در نوشهر

نوشهر 350,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نوشهر شهرکی

خرید ویلا در نوشهر شهرکی

نوشهر 370,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در لتینگان نوشهر

خرید ویلا در لتینگان نوشهر

نوشهر 350,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نوشهر دوبلکس

خرید ویلا در نوشهر دوبلکس

نوشهر 350,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 135 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلا جنگلی در شمال

نوشهر 165,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا ساحلی در نوشهر

خرید ویلا ساحلی در نوشهر

نوشهر 3,400,000,000 تومان
 • 1400 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلای مدرن در نوشهر

فروش ویلای مدرن در نوشهر

نوشهر 4,600,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 850 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا پلاک اول ساحل

خرید ویلا پلاک اول ساحل

نوشهر 3,200,000,000 تومان
 • 835 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق