column row
ویلا دوبلکس در ونوش نوشهر

ویلا دوبلکس در ونوش نوشهر

نوشهر 330,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نوشهر دامنه کوه

خرید ویلا در نوشهر دامنه کوه

نوشهر 300,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در ونوش نوشهر

خرید ویلا در ونوش نوشهر

نوشهر 320,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلای ساحلی در شمال

خرید ویلای ساحلی در شمال

نوشهر 750,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای جنگلی در شمال

خرید ویلای جنگلی در شمال

نوشهر 1,300,000,000 تومان
 • 470 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر 570,000,000 تومان
 • 406 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا نزدیک جنگل شهرکی

خرید ویلا نزدیک جنگل شهرکی

نوشهر 600,000,000 تومان
 • 366 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلای جنگلی در شمال

خرید ویلای جنگلی در شمال

نوشهر 800,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای جنگلی در شمال

خرید ویلای جنگلی در شمال

نوشهر 250,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای جنگلی در شمال

خرید ویلای جنگلی در شمال

نوشهر 550,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای جنگلی در شمال

خرید ویلای جنگلی در شمال

نوشهر 750,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 310 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال داخل مجتمع

خرید ویلا در شمال داخل مجتمع

نوشهر 600,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلای جنگلی شمال

خرید ویلای جنگلی شمال

نوشهر 280,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا فلت در شمال

خرید ویلا فلت در شمال

نوشهر 160,000,000 تومان
 • 215 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلای دوبلکس نوشهر

خرید ویلای دوبلکس نوشهر

نوشهر 650,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 285 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر 380,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
ویلا در نوشهر فروشی

ویلا در نوشهر فروشی

نوشهر 750,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر 1,300,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در امیرود نوشهر

خرید ویلا در امیرود نوشهر

نوشهر 300,000,000 تومان
 • 204 m2 زمین
 • 186 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلای فروشی در شمال

ویلای فروشی در شمال

نوشهر 130,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در لتینگان نوشهر

خرید ویلا در لتینگان نوشهر

نوشهر 650,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 265 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نوشهر 240,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نوشهر 450,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا نیم پیلوت نوشهر

خرید ویلا نیم پیلوت نوشهر

نوشهر 190,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در نوشهر

ویلا فروشی در نوشهر

نوشهر 300,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر 325,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای شمال در نوشهر

خرید ویلای شمال در نوشهر

نوشهر 365,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در نوشهر

ویلا فروشی در نوشهر

نوشهر 435,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سیسنگان شمال

فروش ویلا در سیسنگان شمال

نوشهر 190,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر 240,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نوشهر در چلک

خرید ویلا نوشهر در چلک

نوشهر 470,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق