column row
خرید ویلا در محمودآباد

خرید ویلا در محمودآباد

محمود آباد 250,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در شمال

فروش ویلا در شمال

محمود آباد 250,000,000 تومان
 • 290 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

محمود آباد 250,000,000 تومان
 • 425 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نزدیک محمودآباد

خرید ویلا نزدیک محمودآباد

محمود آباد 125,000,000 تومان
 • 255 m2 زمین
 • 115 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در شمال

ویلا فروشی در شمال

محمود آباد 180,000,000 تومان
 • 265 m2 زمین
 • 185 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا اطراف محمودآباد

خرید ویلا اطراف محمودآباد

محمود آباد 185,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا محمودآباد نزدیک دریا

ویلا محمودآباد نزدیک دریا

محمود آباد 480,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در محمودآباد

خرید ویلا در محمودآباد

محمود آباد 300,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا محمود آباد شهرکی

خرید ویلا محمود آباد شهرکی

محمود آباد 625,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید خانه باغ در محمودآباد

خرید خانه باغ در محمودآباد

محمود آباد 250,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش باغ ویلا محمود آباد

فروش باغ ویلا محمود آباد

محمود آباد 190,000,000 تومان
 • 390 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا ساحلی محمودآباد

خرید ویلا ساحلی محمودآباد

محمود آباد 370,000,000 تومان
 • 307 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ نزدیک ساحل

خرید ویلا باغ نزدیک ساحل

محمود آباد 600,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شهر محمودآباد

خرید ویلا در شهر محمودآباد

محمود آباد 320,000,000 تومان
 • 480 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال در محمودآباد

خرید ویلا شمال در محمودآباد

محمود آباد 150,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی شمال نزدیک جنگل

ویلا فروشی شمال نزدیک جنگل

محمود آباد 130,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار جنگلی

خرید ویلا استخردار جنگلی

محمود آباد 450,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای دوبلکس کلوده آمل

خرید ویلای دوبلکس کلوده آمل

محمود آباد 290,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

محمود آباد 250,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا فروشی در محمودآباد

ویلا فروشی در محمودآباد

محمود آباد 250,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

محمود آباد 95,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در محمود آباد

خرید ویلا در محمود آباد

محمود آباد 260,000,000 تومان
 • 212 m2 زمین
 • 164 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا بااستخر اطراف محمودآباد

ویلا بااستخر اطراف محمودآباد

محمود آباد 260,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نزدیک محمودآباد

خرید ویلا نزدیک محمودآباد

محمود آباد 150,000,000 تومان
 • 235 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

محمود آباد 175,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در محمودآباد

خرید ویلا در محمودآباد

محمود آباد 400,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در محمودآباد

خرید ویلا در محمودآباد

محمود آباد 800,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 285 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا ساحلی در محمودآباد

خرید ویلا ساحلی در محمودآباد

محمود آباد 255,000,000 تومان
 • 304 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

محمود آباد 130,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی جنگلی محمودآباد

ویلا فروشی جنگلی محمودآباد

محمود آباد 160,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ در محمودآباد

خرید ویلا باغ در محمودآباد

محمود آباد 250,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا باغ جنگلی بااستخر

خرید ویلا باغ جنگلی بااستخر

محمود آباد 240,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق