column row
خرید ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلا جنگلی در شمال

محمود آباد 160,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

محمود آباد 160,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

محمود آباد 220,000,000 تومان
 • 140 m2 زمین
 • 115 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا جنگلی روستای کلوده

فروش ویلا جنگلی روستای کلوده

محمود آباد 230,000,000 تومان
 • 470 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ جنگلی بااستخر

خرید ویلا باغ جنگلی بااستخر

محمود آباد 240,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شهر محمودآباد

خرید ویلا در شهر محمودآباد

محمود آباد 320,000,000 تومان
 • 480 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ نزدیک ساحل

خرید ویلا باغ نزدیک ساحل

محمود آباد 600,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی شمال نزدیک جنگل

ویلا فروشی شمال نزدیک جنگل

محمود آباد 130,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار جنگلی

خرید ویلا استخردار جنگلی

محمود آباد 450,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای دوبلکس کلوده آمل

خرید ویلای دوبلکس کلوده آمل

محمود آباد 290,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا شمال در محمودآباد

خرید ویلا شمال در محمودآباد

محمود آباد 150,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک محمودآباد

خرید ویلا نزدیک محمودآباد

محمود آباد 380,000,000 تومان
 • 235 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

محمود آباد 200,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 135 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در محمودآباد

خرید ویلا در محمودآباد

محمود آباد 300,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک محمودآباد

خرید ویلا نزدیک محمودآباد

محمود آباد 90,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در حربده محمودآباد

خرید ویلا در حربده محمودآباد

محمود آباد 185,000,000 تومان
 • 150 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال در محمودآباد

خرید ویلا شمال در محمودآباد

محمود آباد 250,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک محمودآباد

خرید ویلا نزدیک محمودآباد

محمود آباد 270,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا دوبلکس جنگلی

خرید ویلا دوبلکس جنگلی

محمود آباد 300,000,000 تومان
 • 510 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال دوبلکس

خرید ویلا در شمال دوبلکس

محمود آباد 220,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا 300 متری جاده دریا

ویلا 300 متری جاده دریا

محمود آباد 150,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در محمود آباد

خرید ویلا در محمود آباد

محمود آباد 110,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا فلت در شمال

خرید ویلا فلت در شمال

محمود آباد 110,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

محمود آباد 500,000,000 تومان
 • 4000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

محمود آباد 150,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

محمود آباد 150,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در کلوده

خرید ویلا در کلوده

محمود آباد 180,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در شمال

ویلا فروشی در شمال

محمود آباد 270,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال دوبلکس

خرید ویلا در شمال دوبلکس

محمود آباد 230,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 153 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

محمود آباد 235,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال نیم پیلوت

خرید ویلا در شمال نیم پیلوت

محمود آباد 880,000,000 تومان
 • 6200 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا فلت در شمال

خرید ویلا فلت در شمال

محمود آباد 250,000,000 تومان
 • 470 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلا جنگلی در شمال

محمود آباد 245,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

محمود آباد 123,200,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا در محمود آباد

خرید ویلا در محمود آباد

محمود آباد 330,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در محمودآباد شمال

فروش ویلا در محمودآباد شمال

محمود آباد 130,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق