column row
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 1,400,000,000 تومان
 • 1150 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در ملارد

خرید باغ ویلا در ملارد

شهریار 1,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 1,400,000,000 تومان
 • 1075 m2 زمین
 • 235 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
باغ ویلای شیک 2000متر شهریار

باغ ویلای شیک 2000متر شهریار

شهریار 1,900,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 1,800,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ در شهریار

خرید ویلا باغ در شهریار

شهریار 3,500,000,000 تومان
 • 2500 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا شهریار بااستخر

خرید باغ ویلا شهریار بااستخر

شهریار 900,000,000 تومان
 • 2050 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 350,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا در کردامیر

خرید باغ ویلا در کردامیر

شهریار 750,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 350,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 12,000,000,000 تومان
 • 3800 m2 زمین
 • 1400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلای اکازیون در شهریار

فروش ویلای اکازیون در شهریار

شهریار 2,400,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
باغ ویلای اکازیون در شهریار

باغ ویلای اکازیون در شهریار

شهریار 3,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 950,000,000 تومان
 • 1050 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 370,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 65 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا حومه شهریار

خرید باغ ویلا حومه شهریار

شهریار 360,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا در شهریار

خرید ویلا در شهریار

شهریار 600,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا باغ در زیبادشت

خرید ویلا باغ در زیبادشت

شهریار 3,800,000,000 تومان
 • 2100 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا باغ در شهریار

خرید ویلا باغ در شهریار

شهریار 1,500,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 450,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا شهریار در شهرک

خرید باغ ویلا شهریار در شهرک

شهریار 1,250,000,000 تومان
 • 1750 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 4,000,000,000 تومان
 • 4400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 330,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 1,300,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا لوکس بااستخر

خرید باغ ویلا لوکس بااستخر

شهریار 3,500,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید باغ ویلا لوکس در شهریار

خرید باغ ویلا لوکس در شهریار

شهریار 850,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ در شهریار

خرید ویلا باغ در شهریار

شهریار 1,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 400,000,000 تومان
 • 680 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 1,100,000,000 تومان
 • 2620 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا دوبلکس در شهریار

خرید ویلا دوبلکس در شهریار

شهریار 2,300,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 360 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق