column row
خرید ویلا در کیاشهر گیلان

خرید ویلا در کیاشهر گیلان

زیباکنار 365,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار گیلان

خرید ویلا در زیباکنار گیلان

زیباکنار 185,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 115 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شمال در زیباکنار

خرید ویلا شمال در زیباکنار

زیباکنار 165,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال گیلان

خرید ویلا در شمال گیلان

زیباکنار 2,200,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
ویلا فروشی در زیباکنار

ویلا فروشی در زیباکنار

زیباکنار 260,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در زیباکنار

ویلا فروشی در زیباکنار

زیباکنار 250,000,000 تومان
 • 234 m2 زمین
 • 92 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شهرکی در زیباکنار

خرید ویلا شهرکی در زیباکنار

زیباکنار 110,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار گیلان

خرید ویلا در زیباکنار گیلان

زیباکنار 550,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا ساحلی در شمال زیباکنار

ویلا ساحلی در شمال زیباکنار

زیباکنار 250,000,000 تومان
 • 365 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار گیلان

خرید ویلا در زیباکنار گیلان

زیباکنار 250,000,000 تومان
 • 290 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا دوبلکس در زیباکنار

خرید ویلا دوبلکس در زیباکنار

زیباکنار 230,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 105 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار دوبلکس

خرید ویلا در زیباکنار دوبلکس

زیباکنار 200,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شمال در زیباکنار

خرید ویلا شمال در زیباکنار

زیباکنار 170,000,000 تومان
 • 225 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شمال در زیباکنار

خرید ویلا شمال در زیباکنار

زیباکنار 160,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در زیباکنار

ویلا فروشی در زیباکنار

زیباکنار 170,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 95 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شمال در زیباکنار

خرید ویلا شمال در زیباکنار

زیباکنار 450,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار

خرید ویلا در زیباکنار

زیباکنار 240,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال زیباکنار

خرید ویلا در شمال زیباکنار

زیباکنار 200,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار

خرید ویلا در زیباکنار

زیباکنار 360,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار

خرید ویلا در زیباکنار

زیباکنار 450,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار

خرید ویلا در زیباکنار

زیباکنار 420,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار گیلان

خرید ویلا در زیباکنار گیلان

زیباکنار 280,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار گیلان

خرید ویلا در زیباکنار گیلان

زیباکنار 110,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار گیلان

خرید ویلا در زیباکنار گیلان

زیباکنار 450,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا استخر دار در گیلان

خرید ویلا استخر دار در گیلان

زیباکنار 245,000,000 تومان
 • 225 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا ساحلی در زیباکنار گیلان

ویلا ساحلی در زیباکنار گیلان

زیباکنار 340,000,000 تومان
 • 296 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار شهرکی

خرید ویلا در زیباکنار شهرکی

زیباکنار 110,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار گیلان

خرید ویلا در زیباکنار گیلان

زیباکنار 170,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 95 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار شمال

خرید ویلا در زیباکنار شمال

زیباکنار 260,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار گیلان

خرید ویلا در زیباکنار گیلان

زیباکنار 520,000,000 تومان
 • 390 m2 زمین
 • 232 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار گیلان

خرید ویلا در زیباکنار گیلان

زیباکنار 140,000,000 تومان
 • 312 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار گیلان

خرید ویلا در زیباکنار گیلان

زیباکنار 300,000,000 تومان
 • 272 m2 زمین
 • 123 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار شمال

خرید ویلا در زیباکنار شمال

زیباکنار 210,000,000 تومان
 • 185 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار گیلان

خرید ویلا در زیباکنار گیلان

زیباکنار 325,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق