column row
خرید ویلا شمال در رویان

خرید ویلا شمال در رویان

رویان 450,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رویان وازیوار

خرید ویلا در رویان وازیوار

رویان 300,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی ساحلی در رویان

ویلا فروشی ساحلی در رویان

رویان 450,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا شمال رویان سنددار

خرید ویلا شمال رویان سنددار

رویان 170,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 1,300,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا در شمال رویان

خرید ویلا در شمال رویان

رویان 200,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا رویان سنددار

خرید ویلا رویان سنددار

رویان 170,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال در رویان

خرید ویلا شمال در رویان

رویان 150,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شمال در رویان

خرید ویلا شمال در رویان

رویان 170,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 165 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

رویان 180,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 400,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 1,900,000,000 تومان
 • 923 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در رویان

ویلا فروشی در رویان

رویان 1,200,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 250,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

رویان 150,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در وازیوار

ویلا فروشی در وازیوار

رویان 600,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی در ونوش

خرید ویلا جنگلی در ونوش

رویان 450,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 350,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 240,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نزدیک رویان

خرید ویلا نزدیک رویان

رویان 680,000,000 تومان
 • 560 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در سیاهرود رویان

خرید ویلا در سیاهرود رویان

رویان 580,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در وازیوار رویان

خرید ویلا در وازیوار رویان

رویان 500,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 600,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلای ساحلی در رویان

خرید ویلای ساحلی در رویان

رویان 1,200,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا دوبلکس ساحلی

خرید ویلا دوبلکس ساحلی

رویان 1,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

رویان 900,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 360 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا جنگلی در رویان

خرید ویلا جنگلی در رویان

رویان 270,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای ساحلی در شمال

خرید ویلای ساحلی در شمال

رویان 1,200,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

رویان 800,000,000 تومان
 • 470 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در شمال

ویلا فروشی در شمال

رویان 500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 800,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال در رویان

خرید ویلا در شمال در رویان

رویان 1,300,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 390 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق