column row
فروش ویلای مبله در رویان

فروش ویلای مبله در رویان

رویان 205,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 1,600,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 364 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا ساحلی شهرکی رویان

خرید ویلا ساحلی شهرکی رویان

رویان 1,600,000,000 تومان
 • 545 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در رویان ساحلی

ویلا فروشی در رویان ساحلی

رویان 520,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 1,750,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در رویان ونوش شمال

خرید ویلا در رویان ونوش شمال

رویان 850,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 370 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رویان - شمال

فروش ویلا در رویان - شمال

رویان 235,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شمال در رویان

خرید ویلا شمال در رویان

رویان 280,000,000 تومان
 • 214 m2 زمین
 • 155 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در رویان ساحلی

خرید ویلا در رویان ساحلی

رویان 1,250,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال رویان

خرید ویلا در شمال رویان

رویان 200,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی ساحلی در رویان

ویلا فروشی ساحلی در رویان

رویان 850,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا شمال رویان سنددار

خرید ویلا شمال رویان سنددار

رویان 170,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 1,300,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا رویان سنددار

خرید ویلا رویان سنددار

رویان 170,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال در رویان

خرید ویلا شمال در رویان

رویان 150,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شمال در رویان

خرید ویلا شمال در رویان

رویان 170,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 165 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

رویان 350,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در رویان

ویلا فروشی در رویان

رویان 490,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رویان استخردار

خرید ویلا در رویان استخردار

رویان 320,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

رویان 330,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی نزدیک رویان

ویلا فروشی نزدیک رویان

رویان 450,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا تریبلکس در وازیوار

خرید ویلا تریبلکس در وازیوار

رویان 480,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا باغ جنگلی سیسنگان

خرید ویلا باغ جنگلی سیسنگان

رویان 700,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا ساحلی در رویان

ویلا ساحلی در رویان

رویان 750,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 290 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 750,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلا جنگلی در شمال

رویان 240,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی وساحلی رویان

خرید ویلا جنگلی وساحلی رویان

رویان 520,000,000 تومان
 • 290 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 1,080,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 303 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا باغ در ونوش

خرید ویلا باغ در ونوش

رویان 280,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در رویان

ویلا فروشی در رویان

رویان 350,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در رویان

ویلا فروشی در رویان

رویان 350,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا با استخر سیاهرود رویان

ویلا با استخر سیاهرود رویان

رویان 7,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 1000 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا در رویان داخل شهرک

خرید ویلا در رویان داخل شهرک

رویان 600,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق