column row
فروش ویلا در دماوند

فروش ویلا در دماوند

دماوند 3,200,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 8 اتاق
خرید خانه با استخر در دماوند

خرید خانه با استخر در دماوند

دماوند 1,220,000,000 تومان
 • 950 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا دماوند

خرید ویلا دماوند

دماوند 355,000,000 تومان
 • 120 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در دماوند

خرید ویلا در دماوند

دماوند 1,013,000,000 تومان
 • 860 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید خانه ویلایی در دماوند

خرید خانه ویلایی در دماوند

دماوند 266,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید خانه باغ اطراف دماوند

خرید خانه باغ اطراف دماوند

دماوند 463,500,000 تومان
 • 502 m2 زمین
 • 65 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ در دماوند

خرید ویلا باغ در دماوند

دماوند 3,280,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • 340 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا در آیینه ورزان

خرید ویلا در آیینه ورزان

دماوند 950,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا مجهز بااستخر شهر دماوند

ویلا مجهز بااستخر شهر دماوند

دماوند 1,950,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 7 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا آیینه ورزان دماوند

خرید ویلا آیینه ورزان دماوند

دماوند 1,500,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
معاوضه باغ ویلا در دماوند

معاوضه باغ ویلا در دماوند

دماوند 850,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید خانه ویلایی در دماوند

خرید خانه ویلایی در دماوند

دماوند 650,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا بااستخر دماوند

خرید ویلا بااستخر دماوند

دماوند 2,000,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 7 اتاق
خرید باغ ویلا در دماوند

خرید باغ ویلا در دماوند

دماوند 1,220,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید باغ ویلا سربندان

خرید باغ ویلا سربندان

دماوند 750,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
معاوضه ویلا تریبلکس مشاء

معاوضه ویلا تریبلکس مشاء

دماوند 955,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 333 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا در دماوند

خرید ویلا در دماوند

دماوند 570,000,000 تومان
 • 480 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا مشاء دماوند دوبلکس

خرید ویلا مشاء دماوند دوبلکس

دماوند 600,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا لوکس مشاء دماوند

خرید ویلا لوکس مشاء دماوند

دماوند 3,350,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا سونا جکوزی دماوند

خرید ویلا سونا جکوزی دماوند

دماوند 1,300,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا در دماوند

خرید ویلا در دماوند

دماوند 2,900,000,000 تومان
 • 680 m2 زمین
 • 540 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در دماوند گیلاوند

فروش ویلا در دماوند گیلاوند

دماوند 1,300,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلاسوپرلوکس فول مشاء دماوند

ویلاسوپرلوکس فول مشاء دماوند

دماوند 3,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 720 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 12 اتاق
فروش ویلا در شهر دماوند

فروش ویلا در شهر دماوند

دماوند 1,850,000,000 تومان
 • 810 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا آیینه ورزان دماوند

خرید ویلا آیینه ورزان دماوند

دماوند 855,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در اطراف دماوند

خرید ویلا در اطراف دماوند

دماوند 2,250,000,000 تومان
 • 1140 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 10 اتاق
خرید ویلا باغ در دماوند

خرید ویلا باغ در دماوند

دماوند 2,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 9 اتاق
پیش فروش ویلا در دماوند

پیش فروش ویلا در دماوند

دماوند 2,750,000,000 تومان
 • 2200 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا دماوند منطقه مشاء

خرید ویلا دماوند منطقه مشاء

دماوند 1,150,000,000 تومان
 • 501 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا در جابان دماوند دوبلکس

ویلا در جابان دماوند دوبلکس

دماوند 720,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق