column row
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

ایزدشهر 115,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نیم پیلوت در شمال

خرید ویلا نیم پیلوت در شمال

ایزدشهر 130,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا اطراف ایزدشهر

خرید ویلا اطراف ایزدشهر

ایزدشهر 125,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا در جاده جنگلی ایزدشهر

ویلا در جاده جنگلی ایزدشهر

ایزدشهر 85,000,000 تومان
 • 150 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نزدیک ایزدشهر

خرید ویلا نزدیک ایزدشهر

ایزدشهر 150,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال ایزد شهر

خرید ویلا در شمال ایزد شهر

ایزدشهر 200,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شهرکی در ایزدشهر

خرید ویلا شهرکی در ایزدشهر

ایزدشهر 400,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در ایزدشهر

خرید ویلا در ایزدشهر

ایزدشهر 220,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال جاده دریا

خرید ویلا شمال جاده دریا

ایزدشهر 170,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک دریا در شمال

خرید ویلا نزدیک دریا در شمال

ایزدشهر 600,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال استخردار

خرید ویلا در شمال استخردار

ایزدشهر 500,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

ایزدشهر 190,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلا جنگلی در شمال

ایزدشهر 135,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

ایزدشهر 120,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نوساز در شمال

خرید ویلا نوساز در شمال

ایزدشهر 130,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 135 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شهرکی در شمال

خرید ویلا شهرکی در شمال

ایزدشهر 250,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

ایزدشهر 3,500,000,000 تومان
 • 1107 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا ساحلی در ایزدشهر

خرید ویلا ساحلی در ایزدشهر

ایزدشهر 1,500,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای ساحلی ایزدشهر

خرید ویلای ساحلی ایزدشهر

ایزدشهر 380,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا شمال در ایزدشهر

فروش ویلا شمال در ایزدشهر

ایزدشهر 1,800,000,000 تومان
 • 513 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا در ایزدشهر دوبلکس

خرید ویلا در ایزدشهر دوبلکس

ایزدشهر 201,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال در ایزدشهر

خرید ویلا شمال در ایزدشهر

ایزدشهر 160,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا استخردار تریبلکس

خرید ویلا استخردار تریبلکس

ایزدشهر 1,500,000,000 تومان
 • 544 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا شیک ساحلی زیر قیمت

فروش ویلا شیک ساحلی زیر قیمت

ایزدشهر 2,500,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا شمال در ایزدشهر

خرید ویلا شمال در ایزدشهر

ایزدشهر 730,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال در ایزدشهر

خرید ویلا در شمال در ایزدشهر

ایزدشهر 1,700,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال نزدیک دریا

خرید ویلا در شمال نزدیک دریا

ایزدشهر 580,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا ساحلی در ایزدشهر

فروش ویلا ساحلی در ایزدشهر

ایزدشهر 420,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا نزدیک دریای ایزدشهر

ویلا نزدیک دریای ایزدشهر

ایزدشهر 100,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در ایزدشهر شمال

فروش ویلا در ایزدشهر شمال

ایزدشهر 466,200,000 تومان
 • 666 m2 زمین
 • 185 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا شمال در ایزدشهر

فروش ویلا شمال در ایزدشهر

ایزدشهر 750,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا شمال در ایزدشهر

فروش ویلا شمال در ایزدشهر

ایزدشهر 550,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق