column row
ویلا فروشی در شمال

ویلا فروشی در شمال

آمل 190,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

آمل 180,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلا جنگلی در شمال

آمل 420,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در شمال فوری

فروش ویلا در شمال فوری

آمل 75,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در شمال

خرید باغ ویلا در شمال

آمل 270,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا شهرکی فروشی در شمال

ویلا شهرکی فروشی در شمال

آمل 135,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

آمل 130,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلای فروشی در جاده کلوده

ویلای فروشی در جاده کلوده

آمل 130,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در آمل نیم پیلوت

خرید ویلا در آمل نیم پیلوت

آمل 130,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا شهرکی چسبیده به جنگل

ویلا شهرکی چسبیده به جنگل

آمل 125,400,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال در آمل

خرید ویلا در شمال در آمل

آمل 130,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا دوبلکس جنگلی

خرید ویلا دوبلکس جنگلی

آمل 160,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ استخردار شمال

خرید ویلا باغ استخردار شمال

آمل 400,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در جاده کلوده

خرید ویلا در جاده کلوده

آمل 130,300,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 135 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

آمل 228,800,000 تومان
 • 1170 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

آمل 133,100,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی نزدیک محمودآباد

ویلا فروشی نزدیک محمودآباد

آمل 260,000,000 تومان
 • 480 m2 زمین
 • 135 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در آمل

ویلا فروشی در آمل

آمل 420,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال جنگلی

خرید ویلا در شمال جنگلی

آمل 200,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا باغ در شمال

خرید ویلا باغ در شمال

آمل 95,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در آمل ییلاق چلاو

ویلا فروشی در آمل ییلاق چلاو

آمل 550,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در مجتمع ویلایی

خرید ویلا در مجتمع ویلایی

آمل 155,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

آمل 130,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در آمل

خرید ویلا در آمل

آمل 150,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

آمل 170,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

آمل 135,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا فلت در شمال

خرید ویلا فلت در شمال

آمل 130,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نیم پیلوت در شمال

خرید ویلا نیم پیلوت در شمال

آمل 150,000,000 تومان
 • 225 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا نزدیک محمودآباد شهرکی

ویلا نزدیک محمودآباد شهرکی

آمل 135,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نیم پیلوت در شهرک

خرید ویلا نیم پیلوت در شهرک

آمل 150,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق