column row
خرید ویلا در ونوش نوشهر

خرید ویلا در ونوش نوشهر

نوشهر 250,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در رویان ونوش شمال

خرید ویلا در رویان ونوش شمال

رویان 850,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 370 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال در رویان

خرید ویلا شمال در رویان

رویان 280,000,000 تومان
 • 214 m2 زمین
 • 155 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 600,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا نزدیک شهریار

خرید باغ ویلا نزدیک شهریار

شهریار 850,000,000 تومان
 • 1700 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
باغ ویلای شیک 2000متر شهریار

باغ ویلای شیک 2000متر شهریار

شهریار 1,900,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
باغ ویلا در شهریار استخردار

باغ ویلا در شهریار استخردار

شهریار 1,300,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
باغ ویلای لوکس در محمد شهر

باغ ویلای لوکس در محمد شهر

محمد شهر 9,500,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 12,000,000,000 تومان
 • 3800 m2 زمین
 • 1400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا باغ در صفادشت

خرید ویلا باغ در صفادشت

صفادشت 3,500,000,000 تومان
 • 1075 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا استخردار شیک

خرید ویلا استخردار شیک

ملارد 3,000,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش باغ ویلا درمحمدشهر

فروش باغ ویلا درمحمدشهر

محمد شهر 8,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 1200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در زیبادشت

خرید باغ ویلا در زیبادشت

صفادشت 8,000,000,000 تومان
 • 4100 m2 زمین
 • 1100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 7 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 1,400,000,000 تومان
 • 1150 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در ملارد

خرید باغ ویلا در ملارد

شهریار 1,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی با استخر در چلک

ویلا فروشی با استخر در چلک

نوشهر 390,000,000 تومان
 • 610 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار گیلان

خرید ویلا در زیباکنار گیلان

زیباکنار 450,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا شمال در زیباکنار

خرید ویلا شمال در زیباکنار

زیباکنار 120,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شمال در زیباکنار

خرید ویلا شمال در زیباکنار

زیباکنار 450,000,000 تومان
 • 378 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در زیباکنار

ویلا فروشی در زیباکنار

زیباکنار 260,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا ساحلی با دید دریا

خرید ویلا ساحلی با دید دریا

بندرانزلی 500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در شهرک

فروش ویلا دوبلکس در شهرک

چمستان 140,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا شمال در چمستان

فروش ویلا شمال در چمستان

چمستان 230,000,000 تومان
 • 420 m2 زمین
 • 165 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا در شمال در شهرک

فروش ویلا در شمال در شهرک

چمستان 125,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 155 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلای جنگلی در شمال

فروش ویلای جنگلی در شمال

چمستان 120,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمستان

فروش ویلا در چمستان

چمستان 135,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 165 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلایی لوکس در نور چمستان

ویلایی لوکس در نور چمستان

چمستان 165,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 165 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در شمال چمستان

فروش ویلا در شمال چمستان

چمستان 98,000,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا شمال داخل شهرک

فروش ویلا شمال داخل شهرک

چمستان 150,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 خرید ویلا در شمال دوبلکس

خرید ویلا در شمال دوبلکس

چمستان 140,000,000 تومان
 • 310 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق