column row
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

محمود آباد 220,000,000 تومان
 • 140 m2 زمین
 • 115 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نزدیک جنگل چمستان

خرید ویلا نزدیک جنگل چمستان

چمستان 150,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا جنگلی فروشی در شمال

ویلا جنگلی فروشی در شمال

چمستان 140,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا دوبلکس جنگلی

خرید ویلا دوبلکس جنگلی

چمستان 250,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلا جنگلی در شمال

محمود آباد 160,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 140,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نیم پیلوت در شمال

خرید ویلا نیم پیلوت در شمال

چمستان 200,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلا جنگلی در شمال

چمستان 400,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

چمستان 150,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک جنگل

خرید ویلا نزدیک جنگل

چمستان 200,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا دوبلکس نزدیک جنگل

خرید ویلا دوبلکس نزدیک جنگل

چمستان 180,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا 300 متری جاده دریا

ویلا 300 متری جاده دریا

محمود آباد 150,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا فلت در شمال

خرید ویلا فلت در شمال

آمل 170,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

چمستان 300,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 175 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا دوبلکس جنگلی

خرید ویلا دوبلکس جنگلی

چمستان 300,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا دوبلکس چمستان

خرید ویلا دوبلکس چمستان

چمستان 250,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شهرکی ساحلی نور

خرید ویلا شهرکی ساحلی نور

نور 180,000,000 تومان
 • 315 m2 زمین
 • 155 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی شهرکی

خرید ویلا جنگلی شهرکی

چمستان 150,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

چمستان 270,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلا جنگلی در شمال

چمستان 280,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا جنگلی نزدیک نور

خرید ویلا جنگلی نزدیک نور

چمستان 280,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 205 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال فلت

خرید ویلا در شمال فلت

آمل 120,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال

خرید ویلا شمال

چمستان 110,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک جنگل

خرید ویلا نزدیک جنگل

چمستان 90,000,000 تومان
 • 100 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا فلت جنگلی

خرید ویلا فلت جنگلی

چمستان 90,000,000 تومان
 • 150 m2 زمین
 • 95 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا فلت در شمال

خرید ویلا فلت در شمال

محمود آباد 110,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی همکف مبله

خرید ویلا جنگلی همکف مبله

چمستان 110,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

چمستان 200,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 ویلای فروشی نزدیک جنگل

ویلای فروشی نزدیک جنگل

چمستان 300,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا ویو جنگلی

خرید ویلا ویو جنگلی

چمستان 140,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در چمستان

ویلا فروشی در چمستان

چمستان 220,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا با ویوی جنگل

خرید ویلا با ویوی جنگل

چمستان 170,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

محمود آباد 150,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

محمود آباد 150,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نوساز در شمال

خرید ویلا نوساز در شمال

ایزدشهر 130,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 135 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خریدویلا در شمال

خریدویلا در شمال

چمستان 150,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق